શિક્ષક સમાજ

Thursday, 23 March 2023

ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24 થી સામાજિક ભાગીદારી દ્વારા નીચે દર્શાવેલ યોજનાઓ શરૂ થઇ રહી છે. જ્ઞાનશક્તિ રેસીડેન્શિયલ સ્કુલ...

Sunday, 19 March 2023

Wednesday, 8 March 2023